Quy định "Cấp toa xe vận chuyển hàng hóa và giải phóng toa xe
"
Ban hành theo
Quyết định số 373/QĐ
-
ĐS
ngày 31/03/2014 của
Tổng công ty Đường Sắt Việt
Nam.
Phần I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích:
-
Sử dụng hiệu quả số lượng toa xe hiện có;
-
Cung cấp kịp thời và tối đa số lượng, chủng loại toa xe các ga yêu cầu nhằm đáp ứng nhu
cầu vận chuyển của Người thuê vận tải phủ hợp với năng lực xếp, dỡ hàng hóa; năng lực
lập tàu của các ga, năng lực chạy tà
u trên tuyến ...;
-
Làm căn cứ thực hiện những quy định liên quan đến thứ tự ưu tiên cấp xe xếp, dỡ và vận
chuyển hàng hóa phù hợp Quy định về việc vận chuyển hàng hóa trên đường sắt Quốc gia,
quy định Pháp luật và mục tiêu kinh doanh vận chuyển hàng hóa c
ủa Tổng công ty ĐSVN;
-
Làm căn cứ để xác định trách nhiệm và quy định cấp, giải phóng toa xe khi ký kết hợp
đồng vận tải với các Doanh nghiệp thuê toa xe, doanh nghiệp KDVT hàng hóa trên đường
sắt quốc gia;
-
Kiểm tra theo dõi chất lượng công tác cấp xe,
việc chấp hành mệnh lệnh của các chức
danh liên quan. Làm cơ sở cho việc phân định trách nhiệm giữa các bên liên quan, các đơn
vị, cá nhân trong công tác cấp xe, xếp dỡ hàng hóa; ngăn ngừa các hành vi tiêu cực góp
phần nâng cao chất lượng phục vụ và khối l
ượng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt.
Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng:
2.1.
Đối tượng áp dụng:
-
Ga, Xí nghiệp vận tải đường sắt, Công ty vận tải đường sắt, Trung tâm điều hành
vận tải, Người thuê vận tải, Người nhận hàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan
trong công tác tổ chức cấp xe xếp hàng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt trên
đường sắt Quố
c gia;
-
Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường sắt.
2.2.
Phạm vi áp dụng:
-
Các trường hợp vận chuyển hàng hóa trên ĐSVN bằng toa xe của ĐSVN và toa xe
liên vận quốc tế;
-
Những toa xe nằm trong bộ số xe có hợp đồng riêng; toa xe của các
doanh nghiệp
khinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường sắt có ký kết hợp đồng ĐHGTVĐS với
Tổng công ty ĐSVN, ... nếu trong Hợp đồng có quy định riêng cho việc thực hiện quy
định cấp và giải phóng toa xe và không trái với Quy định này thì thực hiện theo quy
đ
ịnh đó.
PHẦN II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Sổ sách, ấn chỉ:
-
Số đăng ký toa xe xếp hàng: thể hiện yêu cầu cụ thể của Người thuê vận tải về tên hàng;
số lượng, chủng loại toa xe; ga đến; thời gian, địa điểm mà chủ hàng xếp hàng tại ga từng
ngày và được đánh
số thứ tự để tiện theo dõi. Trước ngày xếp hàng, Người thuê vận tải phải
cung cấp yêu cầu cho ga để làm căn cứ lập kế hoạch cấp toa xe xếp hàng ngày hôm sau;
-
Sổ đăng ký dồn toa xe dỡ hàng: thể hiện yêu cầu cụ thể của Người nhận hàng về tên hàng;
số lượng
, số toa xe; thời gian, địa điểm đề nghị dồn xe dỡ hàng tại ga được đánh số thứ tự
để tiện theo dõi. Sau khi nhận được tin hàng đến, Người nhận hàng có trách nhiệm đăng ký
và cung cấp thông tin để ga làm căn cứ lập kế hoạch dồn toa xe dỡ hàng ngày theo kế
hoạch
giai đoạn;
-
Biểu Hóa vận 3; Biểu Hóa vận 5 và các Bảng biểu hóa vận đang dùng trong công tác kế
hoạch cấp xe xếp dỡ và báo cáo công tác vận chuyển hàng hóa;
-
Sổ điện cấp xe, sổ nhận điện cấp xe ...
Điều 4. Căn cứ cấp xe, dồn xe:
-
Yêu cầu cấp toa x
ếp hàng do Người thuê vận tải, Người gửi hàng đăng ký từng ngày tại
các ga;
-
Yêu cầu dồn xe dỡ hàng do Người nhận hàng đăng ký từng ngày tại các ga;
-
Luồng xe LVQT nhập hàng ngày, số lượng xe nặng dự kiến dỡ trong ngày để có nguồn xe
rỗng cấp lại và lượn
g xe rỗng hiện có;
-
Năng lực xếp dỡ cho từng loại hàng của từng ga;
-
Quy định định mức thời gian xếp, dỡ và ký hạn nhận hàng;
-
Năng lực thông qua, năng lực chuyên chở của từng khu đoạn, tuyến đường;
-
Tình hình thực tế vận chuyển từng thời điểm đối với
từng loại hàng cụ thể.
Điều 5. Nguyên tắc cấp xe, dồn xe:
-
Đảm bảo công tác điều xe rỗng hợp lý nhất;
-
Không gây đọng kéo, đọng dỡ;
-
Có lợi nhất về phương án doanh thu và sản lượng vận chuyển;
-
Phục vụ yêu cầu vận chuyển kịp thời.
Điều 6. Thứ tự ưu tiê
n cấp xe.
-
Hàng vận chuyển phục vụ nhiệm vụ đặc biệt;
-
Hàng dễ hư hỏng, động vật sống, hàng nguy hiểm;
-
Hàng vận chuyển đột xuất khi có chỉ thị hoặc lệnh của Tổng giám đốc Tổng công ty
ĐSVN hoặc người được ủy quyền;
-
Hàng có hợp đồng riêng (Tàu chuyên
tuyến, chuyên luồng v.v...);
-
Các loại hàng hóa khác: hàng đến ga trước cấp xe trước, nếu hàng đến cùng một lúc thì
cấp xe hàng theo thứ tự ưu tiên như sau:
+ Hàng của chủ hàng truyền thống ổn định và khối lượng lớn;
+ Hàng hóa có cự lý vận chuyển xa nhất
và có doanh thu cao;
+ Hàng hóa xếp dỡ tại ga đầu mối hàng hóa cấp trước, ga dọc đường cấp sau;
+ Hàng hóa mà ga đến Người nhận hàng dỡ hàng tốt (không đọng dỡ);
+ Các trường hợp khách.
Điều 7. Lập kế hoạch dự báo xếp dỡ, cấp xe:
7.1.
Các ga:
-
Tập hợp yê
u cầu của Người thuê vận tải, Người nhận hàng về xe xếp, dỡ hàng cho
ngày hôm sau, làm kế hoạch và báo về Xí nghiệp vận tải, Công ty vận tải để tổng hợp
chung;
-
Nội dung yêu cầu phải sát thực tế và phù hợp với năng lực xếp, dỡ của ga, năng lực
xếp dỡ của
Người thuê vận tải, Người nhận hàng;
-
Nhận điện cấp xe từ Điều độ;
-
Lập kế hoạch 4 giờ về tình hình tổ chức xếp dỡ và dự kiến đưa lấy xe tại các địa
điểm để bộ phận chạy tàu có kế hoạch dồn xe đồng thời thông báo cho Người thuê vận
tải, Người nhận hàng p
hối hợp tổ chức xếp, dỡ kịp thời;
-
Tổng kết tình hình thực tế cấp xe trong ngày của ga (số lượng, chủng loại, tên chủ
hàng, cấp đủ, thừa hay thiếu xe ... và các lý do kèm theo) vào sổ theo dõi;
-
Báo cáo tổng kết công tác xếp dỡ, và các lý do không hoàn t
hành kế hoạch với Xí
nghiệp vận tải, Công ty vận tải, Trung tâm ĐHVTĐS;
-
Lãnh đạo ga: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chức danh liên
quan và thường trực giải quyết các vướng mắc phát sinh và kiến nghị của Người thuê
vận tải, Người
nhận hàng.
7.2.
Các Công ty vận tải đường sắt và Xí nghiệp vận tải đường sắt:
-
Khi ký kết các hợp đồng vận tải phải tính đến năng lực xếp dỡ của các ga để đảm
bảo phù hợp, tránh đọng xếp, đọng dỡ. Thông báo kế hoạch vận chuyển hàng hóa đã
ký kết với Người
thuê vận tải cho các ga và Trung tâm ĐHVT biết để phối hợp thực
hiện;
-
Tập hợp yêu cầu cấp xe xếp, dồn xe dỡ hàng từ các ga, xí nghiệp vận tải trực thuộc
để thống nhất kế hoạch với phòng Điều hành vận tải khu vực trước 11h00 hàng ngày,
phục vụ công tác x
ây dựng kế hoạch cấp xe xếp, dỡ; kế hoạch chạy tàu; kế hoạch vận
dụng dầu máy toa xe; xuất nhập LVQT ... trên toàn mạng lưới ĐSVN;
-
Nhận kế hoạch cấp xe xếp và điện cấp xe của Điều độ để theo dõi chỉ đạo việc thực
hiện của các ga;
-
Tổng hợp công tác xếp
dỡ tại các ga trực thuộc, phân tích nguyên nhân không hoàn
thành kế hoạch hoặc thực hiện sai mệnh lệnh cấp xe xếp. Đề xuất biện pháp giải quyết
những vẫn đề phát sinh vướng mắc hàng ngày về công tác cấp xe, giải phóng toa xe
trong Hội nghị giao ban sản xuấ
t hàng ngày tại Trung tâm ĐHVT để việc cấp xe, giải
phóng toa xe đạt hiệu quả cao nhất.
7.3.
Trung tâm ĐHVT:
7.3.1. Điều độ hóa vận:
-
Kiểm tra nội dung yêu cầu cấp xe, dồn xe, đối chiếu năng lực xếp dỡ của từng
ga để làm cơ sở khi duyệt cấp xe xếp hợp lý, hiệu quả;
-
Trực tiếp đọc điện cấp xe cho các ga sau khi đã được duyệt;
-
Phối hợp với điều độ luồng xe dự kiến kế hoạch cấp xếp cho
ngày hôm sau;
-
Dữ báo, xác báo tàu cấp xếp, tàu có xe nặng đến ga dỡ, số lượng chủng loại xe
cho ga;
-
Thông báo kế hoạch cấp xe xếp và điện cấp xe cho các Công ty vận tải để theo
dõi, chỉ đạo các ga thực hiện;
-
Ghi chép các thông tin vào các biểu mẫu v
à sổ sách ấn chỉ quy định.
7.3.2. Điều độ luồng xe:
-
Nắm vững nhiệm vụ điều xe đột xuất theo nghị quyết giao ban sản xuất hàng
ngày do Lãnh đạo phòng phổ biến;
-
Căn cứ vào yêu cầu về số lượng và chủng loại toa xe tổng hợp từ yêu cầu xin
xe của các ga, ph
ối hợp với điều độ hóa vận để dự kiến kế hoạch cấp xe: lấy xe
từ đâu, đi bằng tàu nào, giờ nào, số lượng bao nhiêu, loại xe gì ...;
-
Phối hợp với điều độ kế hoạch xây dựng hành trình các tàu cấp xe.
7.3.3. Lãnh đạo Phòng điều hành các khu vực.
-
Nắm vững
các yếu cầu chỉ đạo của cấp trên trong công tác điều cấp xe và tình
hình đặc điểm luồng hàng, luồng xe trong từng giai đoạn;
-
Thông báo những yêu cầu điều xe đột xuất theo nghị quyết giao ban sản xuất
hàng ngày cho các bộ phận và chức danh liên quan;
-
Ch
ủ trì, phối hợp với các Công ty vận tải xây dựng kế hoạch cấp xe; quyết định
điều chỉnh kế hoạch cấp xe khi sản xuất kinh doanh biến động không theo kế
hoạch, đảm bảo hiệu quả SXKD trong phạm vi quản lý; thông báo cho các đơn
vị liên quan biết;
-
Chỉ đạo v
à đôn đốc các bộ phận liên quan để thực hiện tốt kế hoạch cấp xe
trong ngày đảm bảo kịp thời và hiệu quả.
7.3.4. Lãnh đạo Trung tâm ĐHVT.
-
Thông báo những chỉ đạo đặc biệt (lệnh của cơ quan chức năng nhà nước về
nhiệm vụ vận tải đặc biệt) các chỉ thị, côn
g điện của Tổng giám đốc Tổng công
ty ĐSVN, Phó TGĐ phụ trách vận tải và người được ủy quyền tại Hội nghị giao
ban sản xuất hàng ngày cho các Phòng điều hành và các bộ phận liên quan;
-
Căn cứ các đề xuất kiến nghị, yêu cầu cấp xe xếp, dồn xe dỡ do các Côn
g ty
vận tải cung cấp và tình hình thực tế đặc điểm luồng xe thông qua các Phòng
điều hành khu vực để chỉ đạo phân bổ, điều tiết hợp lý số lượng toa xe giữa các
khu vực, đảm bảo yêu cầu cấp xe xếp hàng và vận dụng hiệu quả toa xe ĐSVN;
-
Thay mặt Tổng giám
đốc Tổng công ty ĐSVN tổ chức và chủ trì điều phối sự
phối hợp các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Tổng công ty ĐSVN liên quan quá
trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất hàng ngày;
-
Nắm bắt những vấn đề phát sinh và điều chỉnh kịp thời những bất hợ
p ly trong
công tác cấp xe hàng ngày.
Điều 8. Trách nhiệm của cá nhân và đơn vị đăng ký cấp xe, dồn xe:
8.1.
Người thuê vận tải, Người nhận hàng: cử người giao dịch với ga và đăng ký yêu cầu
cấp toa theo quy định tại này. Khi đăng ký số lượng toa xe xin cấ
p xếp, dồn xe dỡ phải xem
xét cho phù hợp với khả năng và điều kiện của mình để không gây đọng xếp, đọng dỡ.
Trường hợp chủ hàng yêu cầu số lượng toa xe vượt quá so với khả năng thực tế xếp, dỡ
trong ngày (đã cấp xe mà không xếp hàng, đã dồn xe mà không dỡ
kịp) hoặc vượt quá định
mức thời gian xếp dỡ thì phải trả tiền đọng toa xe theo quy định của Tổng công ty ĐSVN.
8.2. Nhân viên ga: Tổng hợp chính xác các nội dung trong yêu cầu cấp toa xếp, dồn toa xe
dỡ của Người thuê vận tải, Người nhận hàng và nắm vững
tình hình toa xe xếp dỡ hiện có
tại ga để lập kế hoạch báo về Công ty vận tải tổng hợp chung phù hợp với năng lực xếp dỡ
tránh đọng xe. Nếu việc tổng hợp không chính xác hoặc kế hoạch dồn cấp toa cho Người
thuê vận tải, Người nhận hàng không đúng phải chị
u trách nhiệm. Nắm vững tình hình toa
xếp dỡ hiện có tại ga để báo cho Công ty vận tải phụ trách và Trung tâm ĐHVT vào các
thời điểm 6h00, 12H00 và 18h00 hàng ngày.
8.3.
Lãnh Đạo ga:
-
Kiểm tra kế hoạch xin xe hàng ngày do trực ban hóa vận, thư ký khách hóa vận lập
trước khi báo về Xí nghiệp vận tải, Công ty vận tải và chịu trách nhiệm nếu kế hoạch
không chính xác hoặc tự ý cấp xe khi không có kế hoạch hoặc có kế hoạch nhưng
không được
duyệt;
-
Căn cứ số lượng xe rỗng cấp xếp theo kế hoạch, phân bổ xe xếp cho các chủ hàng
theo dúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên cấp xe và chịu trách nhiệm về việc cấp xe tại ga
không đúng kế hoạch, không bình đẳng và có các hiện tượng tiêu cực;
-
Thông báo k
ịp thời cho Người thuê vận tải, Người nhận hàng khi số lượng xe cấp
không đủ so với yêu cầu đã đăng ký để chủ hàng chủ động;
-
Xây dựng các biện pháp tổ chức công tác ga hàng hóa để phối hợp nhịp nhàng giữa
các bộ phận (chủ hàng, công nhân và phương tiện x
ếp dỡ, dồn đưa lấy xe vào địa điểm
xếp dỡ ...) đảm bảo việc xếp dỡ đúng thời gian quy định rút ngắn thời gian quay vòng
toa xe, chống đọng kéo, đọng dỡ.
-
Khi xảy ra việc đọng dỡ tại ga mình, Trưởng ga có trách nhiệm: Điện báo kịp thời
cho cấp trên quản lý
trực tiếp và Trung Tâm ĐHVT; Gặp gỡ các chủ hàng để phối hợp
tìm biện pháp dỡ hàng hóa nhanh nhất. Thực hiện thu tiền đọng toa xe nếu chủ hàng
để đọng xe xếp dỡ.
8.4.
Công ty vận tải:
-
Năm bắt tổng thể về tình hình đặc điểm luồng hàng, luồng xe của các k
hu vực, khả
năng sức kéo, năng lực xếp dỡ của các ga và khả năng tổ chức chạy tàu trên từng khu
đoạn. Chịu trách nhiệm về hiệu quả, chất lượng trong việc đề xuất kế hoạch cấp xe
xếp, dồn xe dỡ tại tất cả các ga trực thuộc;
-
Kiểm tra, giám sát công tác cấp
xe, giải phóng toa xe tại các ga. Chịu trách nhiệm
trước Tổng công ty ĐSVN khi ký hợp đồng vận tải hoặc đề xuất kế hoạch xếp, dỡ
vượt quá năng lực của ga gây đọng xe hoặc có các hiện tượng tiêu cực;
-
Báo cáo phận tích nguyên nhân không hoàn thành kế hoạc
h hoặc thực hiện sai mệnh
lệnh cấp xe; đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh vướng mắc về công
tác cấp xe, giải phóng toa xe trong Hội nghị giao ban sản xuất hàng ngày tại Trung
tâm ĐHVT.
Điều 9. Trách nhiệm của cá nhân và đơn vị duyệt cấp xe
-
Lãnh đạo Trung tâm điều hành vận tải có trách nhiệm nắm bắt tổng thể về tình hình đặc
điểm luồng hàng, luồng xe của các khu vực, khả năng sức kéo và khả năng tổ chức chạy tàu
trên từng khu đoạn để có phương án tổng thể, tối ưu về kế hoạch cấp xe cho các
khu vực;
-
Khi đã duyệt cấp xe, có trách nhiệm tìm mọi biện pháp để tổ chức thực hiện việc điều xe
đến ga theo kế hoạch về số lượng, chủng loại và tiến độ;
-
Chịu trách nhiệm nếu cấp xe không đúng kế hoạch, không theo thứ tự ưu tiên; cấp xe ít
hơn số lượn
g đã duyệt mà không có lý do chính đáng;
-
Việc thay đổi kế hoạch cấp xe do cấp Lãnh đạo Phòng điều hành khu vực trở lên quyết
định bằng bút lệnh và chịu trách nhiệm về quyết định này;

Đối tác liên kết

Bàn ghế phòng đào tạo

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

x